Đề án tuyển sinh Đại học chính quy năm 2024

Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng công bố Đề án tuyển sinh đại học năm 2024 (dự kiến), cụ thể: 1. Đối tượng tuyển sinh Học sinh Tốt nghiệp THPT và tương đương. 2. Phạm vi tuyển sinh Tuyển sinh trong cả nước. 3. Mã xét tuyển: DDS 4. Phương thức…

Đề án tuyển sinh Đại học chính quy năm 2023

Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng công bố Đề án tuyển sinh đại học năm 2023 (dự kiến), cụ thể: 1. Đối tượng tuyển sinh Học sinh Tốt nghiệp THPT và tương đương. 2. Phạm vi tuyển sinh Tuyển sinh trong cả nước. 3. Mã xét tuyển: DDS 4. Phương thức tuyển…

Đề án tuyển sinh Đại học chính quy năm 2022

Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng công bố Đề án tuyển sinh đại học chính qui năm 2022, cụ thể: 1. Đối tượng tuyển sinh Học sinh Tốt nghiệp THPT và tương đương. 2. Phạm vi tuyển sinh Tuyển sinh trong cả nước. 3. Phương thức tuyển sinh (thi tuyển, xét…

Đề án tuyển sinh Đại học chính quy năm 2021

Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng công bố Đề án tuyển sinh đại học chính qui năm 2021 (cập nhật 19/8/2021), cụ thể: 1. Đối tượng tuyển sinh Học sinh Tốt nghiệp THPT và tương đương. 2. Phạm vi tuyển sinh Tuyển sinh trong cả nước. 3. Phương thức tuyển sinh…