Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ đại học, hình thức vừa làm vừa học đợt 1 năm 2024 tại Trường Đại học Sư phạm -Đại học Đà Nẵng

Căn cứ Thông tư số 08/2022/TT-BGDĐT ngày 06/6/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non. Căn cứ Công văn số 825/ĐHĐN-ĐT ngày 08/3/2022 của Giám đốc Đại học Đà Nẵng về việc giao cho các…