Thông báo tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 1, năm 2024

Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng thông báo tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2024, cụ thể như sau: Căn cứ Thông tư số 23/2021/TT-BGDĐT ngày 30/8/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc…

Tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 1, năm 2024 đối với người nước ngoài

Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng thông báo tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2024 đối với người nước ngoài, cụ thể như sau: 1. Ngành/chuyên ngành, chương trình đào tạo và chỉ tiêu tuyển sinh STT Mã số Ngành/Chuyên ngành Chương trình đào tạo Chỉ tiêu Định…