THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY (TỔ HỢP, CHỈ TIÊU) NĂM 2021

Thứ hai - 22/02/2021 01:19
Thông tin chi tiết các ngành tuyển sinh Đại học chính quy năm 2021 bao gồm: chỉ tiêu, tổ hợp xét tuyển và bài thi năng khiếu mẫu...
THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY (TỔ HỢP, CHỈ TIÊU) NĂM 2021
Mã trường: DDS                 Tổng chỉ tiêu: dự kiến 2829

I. Khối ngành đào tạo giáo viên
            Sinh viên được hỗ trợ học phí và sinh hoạt phí (3,63 triệu đồng/tháng) theo nghị định 116/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

1. Ngành Sư phạm Toán
Chỉ tiêu: 79
Tổ hợp xét tuyển:
1. Toán + Vật lý + Hóa học
2. Toán + Vật lý + Tiếng Anh
1.A00
2.A01

Chi tiết xem tại: https://tuyensinh.ued.udn.vn/thong-tin-tuyen-sinh/khoi-nganh-dao-tao-2019/su-pham-toan-hoc-14.html
Website Khoa Toán: http://math.ued.udn.vn

Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=ZK78jvtZ0_E 
Hotline: 0898 204 204 (line 101)

2. Ngành Sư phạm Tin học

Chỉ tiêu: 99
Tổ hợp xét tuyển:
1. Toán + Vật lý + Hóa học
2. Toán + Vật lý + Tiếng Anh
1.A00
2.A01
Chi tiết xem tại: https://tuyensinh.ued.udn.vn/thong-tin-tuyen-sinh/khoi-nganh-dao-tao-2019/su-pham-tin-hoc-3.html
Website Khoa Tin học: http://it.ued.udn.vn

Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=rNVYLxN1m08&list=UU5UQqeVCSAeVcOPAX-a0oYg&index=35
Hotline: 0898 204 204 (line 102)
3. Ngành Sư phạm Vật lý

Chỉ tiêu: 68
Tổ hợp xét tuyển:
1. Vật lý + Toán + Hóa học 
2. Vật lý + Toán + Tiếng Anh
3. Vật lý + Toán + Sinh học
1.A00
2.A01
3.A02
Chi tiết xem tại: https://tuyensinh.ued.udn.vn/thong-tin-tuyen-sinh/khoi-nganh-dao-tao-2019/su-pham-vat-ly-2.html 
Website Khoa Vật lý:  http://phy.ued.udn.vn/

Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=OTTYexwVqZA
Hotline: 0898 204 204 (line 103)
4. Ngành Sư phạm Hóa học

Chỉ tiêu: 28
Tổ hợp xét tuyển:
1. Hóa học + Toán + Vật lý
2. Hóa học + Toán + Tiếng Anh
3. Hóa học + Toán + Sinh học
1.A00
2.D07
3.B00
Chi tiết xem tại:https://tuyensinh.ued.udn.vn/thong-tin-tuyen-sinh/khoi-nganh-dao-tao-2019/su-pham-hoa-hoc-1.html
Website Khoa Hóa học: http://hoa.ued.udn.vn/
Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=JEsg8BkMMXk&list=UU5UQqeVCSAeVcOPAX-a0oYg&index=18

Hotline: 0898 204 204 (line 104)
5. Ngành Sư phạm Sinh học

Chỉ tiêu: 21
Tổ hợp xét tuyển:
1. Sinh học + Toán + Hóa học
2. Sinh học + Toán + Tiếng Anh
3. Sinh học + Toán + Ngữ văn
1.B00
2.B08
3. B03

 
Chi tiết xem tại: https://tuyensinh.ued.udn.vn/thong-tin-tuyen-sinh/khoi-nganh-dao-tao-2019/su-pham-sinh-hoc-13.html
Website Khoa Sinh - Môi trường: http://bio-env.ued.udn.vn

Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=WSWpJf3yK_I&list=UU5UQqeVCSAeVcOPAX-a0oYg&index=33
Hotline: 0898 204 204 (line 105)
6. Ngành Sư phạm Ngữ văn

Chỉ tiêu: 88
Tổ hợp xét tuyển:
1. Ngữ văn + Lịch sử + Địa lý
2. Ngữ văn + GDCD + Toán
3. Ngữ văn + GDCD + Tiếng Anh
1.C00
2.C14
3.D66
Chi tiết xem tại: https://tuyensinh.ued.udn.vn/thong-tin-tuyen-sinh/khoi-nganh-dao-tao-2019/su-pham-ngu-van-12.html
Website Khoa Ngữ văn: http://nguvan.ued.udn.vn/

Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=2fLdW5WgtPo&list=UU5UQqeVCSAeVcOPAX-a0oYg&index=40
Hotline: 0898 204 204 (line 106)
7. Ngành Sư phạm Lịch sử

Chỉ tiêu: 27
Tổ hợp xét tuyển:
1. Lịch sử + Ngữ văn + Địa lý
2. Lịch sử + Ngữ văn + GDCD
1.C00
2.C19
Chi tiết xem tại:https://tuyensinh.ued.udn.vn/thong-tin-tuyen-sinh/khoi-nganh-dao-tao-2019/su-pham-lich-su-11.html
Website Khoa Lịch sử: http://his.ued.udn.vn

Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=QPsrjvX5Oyc&t=17s
Hotline: 0898 204 204 (line 107)
8. Ngành Sư phạm Địa lý

Chỉ tiêu: 31
Tổ hợp xét tuyển:
1. Địa lý + Ngữ văn + Lịch sử
2. Địa lý + Ngữ văn + Tiếng Anh
1.C00
2.D15
Chi tiết xem tại: https://tuyensinh.ued.udn.vn/thong-tin-tuyen-sinh/khoi-nganh-dao-tao-2019/su-pham-dia-ly-10.html
Website Khoa Địa lý: http://geo.ued.udn.vn

Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=zb7QTK0Ccp0
Hotline: 0898 204 204 (line 108)
9. Ngành Giáo dục Tiểu học

Chỉ tiêu: 426
Tổ hợp xét tuyển:
1. Toán + Ngữ văn + Tiếng Anh
2. Văn  + Lịch sử + Địa lý
3. Toán + Vật lý + Hóa học
4. Toán + Hóa học + Sinh học
1. D01
2. C00
3. A00

4. B00
Chi tiết xem tại: https://tuyensinh.ued.udn.vn/thong-tin-tuyen-sinh/khoi-nganh-dao-tao-2019/giao-duc-tieu-hoc-7.html
Website Khoa Giáo dục Tiểu học: http://pri.ued.udn.vn/

Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=o3B9E4ze1DU&t=5s
Hotline: 0898 204 204 (line 111)

10. Ngành Giáo dục Chính trị
Chỉ tiêu: 20
Tổ hợp xét tuyển:
1. Ngữ văn + Lịch sử + Địa lý
2. Ngữ văn + GDCD + Địa lý
3. Ngữ văn + Tiếng Anh + GDCD
4. Ngữ văn + GDCD + Lịch sử
1.C00
2.C20
3.D66
4.C19
Chi tiết xem tại: https://tuyensinh.ued.udn.vn/thong-tin-tuyen-sinh/khoi-nganh-dao-tao-2019/giao-duc-chinh-tri-8.html
Website Khoa Giáo dục Tiểu học: http://pol.ued.udn.vn/

Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=5F6xkYSftNI&t=19s
Hotline: 0898 204 204 (line 110)

11. Ngành Giáo dục Mầm non
Chỉ tiêu: 211
Tổ hợp xét tuyển:
1. M09:. Năng khiếu 1 (Kể chuyện, đọc diễn cảm) + Năng khiếu 2 (Hát, Nhạc) + Toán
2. M01:  Năng khiếu 1 (Kể chuyện, đọc diễn cảm) + Năng khiếu 2 (Hát, Nhạc) + Ngữ văn

Chi tiết xem tại: https://tuyensinh.ued.udn.vn/thong-tin-tuyen-sinh/khoi-nganh-dao-tao-2019/giao-duc-mam-non-6.html
Website Khoa Giáo dục Mầm non: http://gdmn.ued.udn.vn

Youtube: Bài thi mẫu năng khiếu: https://www.youtube.com/watch?v=4XkGkX_dHSM
Hotline: 0898 204 204 (line 112)

Bài thi mẫu năng khiếu: https://www.youtube.com/watch?v=4XkGkX_dHSM
12. Ngành Sư phạm Âm nhạc
Chỉ tiêu: 61
Tổ hợp xét tuyển:
N00:  Năng khiếu 1 (Thẩm âm, Tiết tấu)*2 + Năng khiếu 2 (Hát)*2 + Ngữ Văn
N01:  Năng khiếu 1 (Thẩm âm, Tiết tấu)*2 + Năng khiếu 2 (Hát)*2 + Toán

Chi tiết xem tại: http://gdnt.ued.udn.vn
Bài thi mẫu năng khiếu: https://www.youtube.com/watch?v=Pz19oG5dVDQ&t=97s  
Hotline: 0898 204 204 (line 113)

13. Ngành Sư phạm Khoa học tự nhiên
Chỉ tiêu: 123
Tổ hợp xét tuyển:
1.Toán + Vật lý + Hóa học 
2.Toán + Sinh học + Vật lý
3.Toán + Hóa học + Sinh học        4.Toán + KHTN + Tiếng Anh
1.A00
2.A02
3.B00
4.D90
Chi tiết xem tại: https://tuyensinh.ued.udn.vn/thong-tin-tuyen-sinh/khoi-nganh-dao-tao-2019/su-pham-khoa-hoc-tu-nhien-39.html
Website Khoa Hóa học: http://hoa.ued.udn.vn/
Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=JEsg8BkMMXk&list=UU5UQqeVCSAeVcOPAX-a0oYg&index=18

Hotline: 0898 204 204 (line 104)
14. Ngành Sư phạm Lịch sử - Địa lý
Chỉ tiêu: 120
Tổ hợp xét tuyển:
1. Ngữ văn+ Lịch sử + Địa lý
2. Ngữ văn + KHXH + Tiếng Anh
3. Ngữ văn + Lịch sử + GDCD
4. Ngữ văn + Địa lý + GDCD
1.C00
2.D78
3.C19
4.C20
Chi tiết xem tại: https://tuyensinh.ued.udn.vn/thong-tin-tuyen-sinh/khoi-nganh-dao-tao-2019/su-pham-lich-su-dia-ly-47.html
Website Khoa Lịch sử: http://his.ued.udn.vn

Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=QPsrjvX5Oyc&t=17s
Hotline: 0898 204 204 (line 107)
15. Ngành Giáo dục công dân
Chỉ tiêu: 63
Tổ hợp xét tuyển:
1. Ngữ văn + Lịch sử + Địa lý
2. Ngữ văn + GDCD +  Địa lý
3. Ngữ văn + Tiếng Anh + GDCD
4. Ngữ văn + GDCD + Lịch sử
1.C00
2.C20
3.D66
4.C19

Chi tiết xem tại: https://tuyensinh.ued.udn.vn/thong-tin-tuyen-sinh/khoi-nganh-dao-tao-2019/giao-duc-cong-dan-45.html
Website Khoa Giáo dục Tiểu học: http://pol.ued.udn.vn/

Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=5F6xkYSftNI&t=19s
Hotline: 0898 204 204 (line 110)
16. Ngành Sư phạm Tin học và Công nghệ Tiểu học

Chỉ tiêu: 20
Tổ hợp xét tuyển:
1. Toán + Ngữ văn + Tiếng Anh
2. Văn  + Lịch sử + Địa lý
3. Toán + Vật lý + Hóa học
4. Toán + Hóa học + Sinh học
1. D01
2. C00
3. A00

4. B00
Chi tiết xem tại: https://tuyensinh.ued.udn.vn/thong-tin-tuyen-sinh/khoi-nganh-dao-tao-2019/su-pham-tin-hoc-va-cong-nghe-tieu-hoc-40.html
Website Khoa Giáo dục Tiểu học: http://pri.ued.udn.vn/

Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=o3B9E4ze1DU&t=5s
Hotline: 0898 204 204 (line 111)
17. Ngành Sư phạm Công nghệ

Chỉ tiêu: 30
Tổ hợp xét tuyển:
 
1. Toán + Sinh học + Hóa học 
2. Toán + Sinh học + Tiếng Anh   3. Toán + Vật lý + Tiếng Anh   
4. Toán + Sinh học + Ngữ văn
1. B00
2. B08
3. A01
4. B03
Chi tiết xem tại: https://tuyensinh.ued.udn.vn/thong-tin-tuyen-sinh/khoi-nganh-dao-tao-2019/su-pham-cong-nghe-46.html
Website Khoa Sinh - Môi trường: http://bio-env.ued.udn.vn

Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=WSWpJf3yK_I&list=UU5UQqeVCSAeVcOPAX-a0oYg&index=33
Hotline: 0898 204 204 (line 105)

18. Ngành Giáo dục thể chất
Chỉ tiêu: 54
Tổ hợp xét tuyển:
1. T00: Năng khiếu TDTT (Bật xa tại chỗ, chạy 100m hoặc Nằm sấp chống đẩy, Nằm ngửa gập bụng)*2 + Toán + Sinh học
2. T02: Năng khiếu TDTT (Bật xa tại chỗ, chạy 100m hoặc Nằm sấp chống đẩy, Nằm ngửa gập bụng)*2 + Toán + Ngữ Văn
3. T03: Năng khiếu TDTT (Bật xa tại chỗ, chạy 100m
hoặc Nằm sấp chống đẩy, Nằm ngửa gập bụng)*2 + Ngữ Văn + Sinh học
4. T05: Năng khiếu TDTT (Bật xa tại chỗ, chạy 100m
hoặc Nằm sấp chống đẩy, Nằm ngửa gập bụng)*2 + Ngữ văn + GDCD
Chi tiết xem tại: http://pol.ued.udn.vn

Bài thi mẫu năng khiếu: https://www.youtube.com/watch?v=SYmi4EAARBI
Hotline: 0898 204 204 (line 110)

II. Khối ngành đào tạo cử nhân khoa học
            Sinh viên nộp học phí mức trung bình 5 triệu đồng/học kỳ
1. Ngành Cử nhân Công nghệ sinh học
Chỉ tiêu: 60
Tổ hợp xét tuyển:
1. Toán + Sinh học + Hóa học 
2. Toán + Sinh học + Tiếng Anh   3. Toán + Vật lý + Tiếng Anh   
4. Toán + Sinh học+ Ngữ văn
1. B00
2. B08
3. A01
4. B03

Chi tiết xem tại: https://tuyensinh.ued.udn.vn/thong-tin-tuyen-sinh/khoi-nganh-dao-tao-2019/cong-nghe-sinh-hoc-28.html
Website Khoa Sinh - Môi trường: http://bio-env.ued.udn.vn

Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=WSWpJf3yK_I&list=UU5UQqeVCSAeVcOPAX-a0oYg&index=33
Hotline: 0898 204 204 (line 105)

2. Ngành Cử nhân Hóa học (Hóa dược và Hóa phân tích MT)
Chỉ tiêu: 50
Tổ hợp xét tuyển:
1. Hóa học + Toán + Vật lý
2. Hóa học + Toán + Tiếng Anh
3. Hóa học + Toán + Sinh học
1.A00
2.D07
3.B00
Chi tiết xem tại: https://tuyensinh.ued.udn.vn/thong-tin-tuyen-sinh/khoi-nganh-dao-tao-2019/nganh-cu-nhan-hoa-hoc-chuyen-nganh-hoa-duoc-29.html
Website Khoa Hóa học: http://hoa.ued.udn.vn/
Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=JEsg8BkMMXk&list=UU5UQqeVCSAeVcOPAX-a0oYg&index=18

3. Ngành Cử nhân Công nghệ thông tin
Chỉ tiêu: 240
Tổ hợp xét tuyển:
1. Toán + Vật lý + Hóa học
2. Toán + Vật lý + Tiếng Anh
1.A00
2.A01

Chi tiết xem tại: https://tuyensinh.ued.udn.vn/thong-tin-tuyen-sinh/khoi-nganh-dao-tao-2019/cong-nghe-thong-tin-32.html
Website Khoa Tin học: http://it.ued.udn.vn

Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=rNVYLxN1m08&list=UU5UQqeVCSAeVcOPAX-a0oYg&index=35
4. Ngành Cử nhân Văn học
Chỉ tiêu: 70
Tổ hợp xét tuyển:
1. Ngữ văn + Lịch sử + Địa lý
2. Ngữ văn + Địa lý + Tiếng Anh
3. Ngữ văn + GDCD + Toán
4. Ngữ văn + GDCD + Tiếng Anh
1.C00
2.D15
3.C14
4.D66
Chi tiết xem tại: https://tuyensinh.ued.udn.vn/thong-tin-tuyen-sinh/khoi-nganh-dao-tao-2019/cu-nhan-van-hoc-21.html
Website Khoa Ngữ văn: http://nguvan.ued.udn.vn/

Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=2fLdW5WgtPo&list=UU5UQqeVCSAeVcOPAX-a0oYg&index=40
Hotline: 0898 204 204 (line 106)

5. Ngành Cử nhân Lịch sử (Quan hệ quốc tế)
Chỉ tiêu: 70
Tổ hợp xét tuyển:
1. Lịch sử + Ngữ văn +  Địa lý
2. Lịch sử + Ngữ văn + GDCD
3. Lịch sử + Ngữ văn + Tiếng Anh
1.C00
2.C19
3.D14
Chi tiết xem tại: https://tuyensinh.ued.udn.vn/thong-tin-tuyen-sinh/khoi-nganh-dao-tao-2019/lich-su-chuyen-nganh-quan-he-quoc-te-17.html
Website Khoa Lịch sử: http://his.ued.udn.vn

Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=QPsrjvX5Oyc&t=17s
Hotline: 0898 204 204 (line 107)
6. Ngành Cử nhân Địa lý học (Địa lý du lịch)
Chỉ tiêu: 100
Tổ hợp xét tuyển:
1. Địa lý + Ngữ văn + Lịch sử
2. Địa lý + Ngữ văn + Tiếng Anh
1.C00
2.D15

Chi tiết xem tại: https://tuyensinh.ued.udn.vn/thong-tin-tuyen-sinh/khoi-nganh-dao-tao-2019/dia-ly-hoc-chuyen-nganh-dia-ly-du-lich-15.html
Website Khoa Địa lý: http://geo.ued.udn.vn
Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=zb7QTK0Ccp0
Hotline: 0898 204 204 (line 108)

7. Ngành Cử nhân Việt Nam học (Văn hóa du lịch)

Chỉ tiêu: 150
Tổ hợp xét tuyển:
1. Ngữ văn + Địa lý + Lịch sử
2. Ngữ văn + Địa lý + Tiếng Anh
3. Ngữ văn + Lịch sử + Tiếng Anh
1.C00
2.D15
3.D14

Chi tiết xem tại: https://tuyensinh.ued.udn.vn/thong-tin-tuyen-sinh/khoi-nganh-dao-tao-2019/viet-nam-hoc-chuyen-nganh-van-hoa-du-lich-16.html
Website Khoa Lịch sử: http://his.ued.udn.vn

Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=QPsrjvX5Oyc&t=17s
Hotline: 0898 204 204 (line 107)
8. Ngành Cử nhân Văn hóa học
Chỉ tiêu: 70
Tổ hợp xét tuyển:
1. Ngữ văn + Lịch sử + Địa lý
2. Ngữ văn + Địa lý + Tiếng Anh
3. Ngữ văn + GDCD + Toán
4. Ngữ văn + GDCD + Tiếng Anh
1.C00
2.D15
3.C14
4.D66

Chi tiết xem tại: https://tuyensinh.ued.udn.vn/thong-tin-tuyen-sinh/khoi-nganh-dao-tao-2019/van-hoa-hoc-chuyen-nganh-quan-ly-van-hoa-22.html
Website Khoa Ngữ văn: http://nguvan.ued.udn.vn/

Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=2fLdW5WgtPo&list=UU5UQqeVCSAeVcOPAX-a0oYg&index=40
Hotline: 0898 204 204 (line 106)

9. Ngành Cử nhân Tâm lý học
Chỉ tiêu: 70
Tổ hợp xét tuyển:
1. Ngữ văn + Địa lý + Lịch sử
2. Ngữ văn + Tiếng Anh + Toán
3. Sinh học + Toán + Hóa học
4. Ngữ văn + GDCD + Tiếng Anh
1. C00
2. D01
3. B00
4. D66

Chi tiết xem tại: https://tuyensinh.ued.udn.vn/thong-tin-tuyen-sinh/khoi-nganh-dao-tao-2019/tam-ly-hoc-19.html
Website Khoa Tâm lý Giáo dục: http://tlgd.ued.udn.vn/
Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=TEOPjXVJQhs
Hotline: 0898 204 204 (line 109)
10. Ngành Cử nhân Công tác xã hội

Chỉ tiêu: 70
Tổ hợp xét tuyển:
1. Ngữ văn + Địa lý + Lịch sử
2. Ngữ văn + GDCD + Tiếng Anh
3. Ngữ văn + GDCD + Lịch sử
4. Ngữ văn + Địa lý + GDCD
1. C00
2. D66
3. C19
4. C20

Chi tiết xem tại: https://tuyensinh.ued.udn.vn/thong-tin-tuyen-sinh/khoi-nganh-dao-tao-2019/cong-tac-xa-hoi-18.html
Website Khoa Tâm lý Giáo dục: http://tlgd.ued.udn.vn/
Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=TEOPjXVJQhs

Hotline: 0898 204 204 (line 109)
11. Ngành Cử nhân Báo chí
Chỉ tiêu: 100
Tổ hợp xét tuyển:
1. Ngữ văn + Lịch sử + Địa lý
2. Ngữ văn + Địa lý + Tiếng Anh
3. Ngữ văn + GDCD + Toán
4. Ngữ văn + GDCD + Tiếng Anh
1.C00
2.D15
3.C14
4.D66
Chi tiết xem tại: https://tuyensinh.ued.udn.vn/thong-tin-tuyen-sinh/khoi-nganh-dao-tao-2019/bao-chi-23.html
Website Khoa Ngữ văn: http://nguvan.ued.udn.vn/

Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=2fLdW5WgtPo&list=UU5UQqeVCSAeVcOPAX-a0oYg&index=40
Hotline: 0898 204 204 (line 106)

12. Ngành Cử nhân Quản lý tài nguyên và môi trường
Chỉ tiêu: 70
Tổ hợp xét tuyển:
1. Toán + Sinh học + Hóa học 
2. Toán + Sinh học + Tiếng Anh   3. Toán + Vật lý + Tiếng Anh   
4. Toán + Sinh học+ Ngữ văn
1.B00
2.B08
3.A01
4. B03

Chi tiết xem tại: https://tuyensinh.ued.udn.vn/thong-tin-tuyen-sinh/khoi-nganh-dao-tao-2019/quan-ly-tai-nguyen-moi-truong-26.html
Website Khoa Sinh - Môi trường: http://bio-env.ued.udn.vn

Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=WSWpJf3yK_I&list=UU5UQqeVCSAeVcOPAX-a0oYg&index=33
Hotline: 0898 204 204 (line 105)


II. Khối ngành đào tạo cử nhân khoa học chất lượng cao
            Sinh viên nộp học phí mức trung bình 12, 5 triệu đồng/học kỳ

1. Ngành Cử nhân Báo chí
Chỉ tiêu: 30
Tổ hợp xét tuyển:
1. Ngữ văn + Lịch sử + Địa lý
2. Ngữ văn + Địa lý + Tiếng Anh
3. Ngữ văn + GDCD + Toán
4. Ngữ văn + GDCD + Tiếng Anh
1.C00
2.D15
3.C14
4.D66
Chi tiết xem tại: https://tuyensinh.ued.udn.vn/thong-tin-tuyen-sinh/khoi-nganh-dao-tao-2019/bao-chi-23.html
Website Khoa Ngữ văn: http://nguvan.ued.udn.vn/

Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=2fLdW5WgtPo&list=UU5UQqeVCSAeVcOPAX-a0oYg&index=40
Hotline: 0898 204 204 (line 106)

2. Ngành Cử nhân Công nghệ thông tin
Chỉ tiêu: 30
Tổ hợp xét tuyển:
1. Toán + Vật lý + Hóa học
2. Toán + Vật lý + Tiếng Anh
1.A00
2.A01

Chi tiết xem tại: https://tuyensinh.ued.udn.vn/thong-tin-tuyen-sinh/khoi-nganh-dao-tao-2019/cong-nghe-thong-tin-32.html
Website Khoa Tin học: http://it.ued.udn.vn

Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=rNVYLxN1m08&list=UU5UQqeVCSAeVcOPAX-a0oYg&index=35
3. Ngành Cử nhân Việt Nam học (Văn hóa du lịch)
Chỉ tiêu: 30
Tổ hợp xét tuyển:
1. Ngữ văn + Địa lý + Lịch sử
2. Ngữ văn + Địa lý + Tiếng Anh
3. Ngữ văn + Lịch sử + Tiếng Anh
1.C00
2.D15
3.D14
Chi tiết xem tại: https://tuyensinh.ued.udn.vn/thong-tin-tuyen-sinh/khoi-nganh-dao-tao-2019/viet-nam-hoc-chuyen-nganh-van-hoa-du-lich-16.html
Website Khoa Lịch sử: http://his.ued.udn.vn

Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=QPsrjvX5Oyc&t=17s
Hotline: 0898 204 204 (line 107)
4. Ngành Cử nhân Tâm lý học
Chỉ tiêu: 30
Tổ hợp xét tuyển:
1. Ngữ văn + Địa lý + Lịch sử
2. Ngữ văn + Tiếng Anh + Toán
3. Sinh học + Toán + Hóa học
4. Ngữ văn + GDCD + Tiếng Anh
1.C00
2.D01
3.B00
4. D66
Chi tiết xem tại: https://tuyensinh.ued.udn.vn/thong-tin-tuyen-sinh/khoi-nganh-dao-tao-2019/tam-ly-hoc-19.html
Website Khoa Tâm lý Giáo dục: http://tlgd.ued.udn.vn/
Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=TEOPjXVJQhs
Hotline: 0898 204 204 (line 109)

5. Ngành Cử nhân Hóa học (Hóa dược )
Chỉ tiêu: 20
Tổ hợp xét tuyển:
1. Hóa học + Toán + Vật lý
2. Hóa học + Toán + Tiếng Anh
3. Hóa học + Toán + Sinh học
1.A00
2.D07
3.B00
Chi tiết xem tại: https://tuyensinh.ued.udn.vn/thong-tin-tuyen-sinh/khoi-nganh-dao-tao-2019/nganh-cu-nhan-hoa-hoc-chuyen-nganh-hoa-duoc-29.html
Website Khoa Hóa học: http://hoa.ued.udn.vn/
Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=JEsg8BkMMXk&list=UU5UQqeVCSAeVcOPAX-a0oYg&index=18


Youtube: https://youtube.com/UEDTV
Facebook: https://facebook.com/ueddn
Hotline: 0898 204 204

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây