Thông báo chiêu sinh lớp bồi dưỡng giáo viên Tin học dạy môn Tin học và Công nghệ ở Tiểu học

 •   16/08/2021 10:43:00 PM
 •   Đã xem: 193
Căn cứ Quyết số 2453/QĐ-BGDĐT ngày 21 tháng 7 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Chương trình bồi dưỡng giáo viên Tin học dạy môn Tin học và Công nghệ ở Tiểu học.Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng mở lớp bồi dưỡng bồi dưỡng giáo viên Tin học dạy môn Tin học và Công nghệ ở Tiểu học năm 2021, cụ thể:

Thông báo chiêu sinh lớp bồi dưỡng giáo viên THCS dạy môn Lịch sử - Địa lý

 •   16/08/2021 10:32:00 PM
 •   Đã xem: 185
Căn cứ Quyết số 2455/QĐ-BGDĐT ngày 21 tháng 7 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Chương trình bồi dưỡng giáo viên Trung học cơ sở dạy môn Lịch sử - Địa lý.Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng mở lớp bồi dưỡng bồi dưỡng giáo viên Trung học cơ sở dạy môn Lịch sử - Địa lý năm 2021, cụ thể:

Thông báo chiêu sinh lớp bồi dưỡng giáo viên THCS dạy môn Khoa học tự nhiên

 •   16/08/2021 09:50:00 PM
 •   Đã xem: 350
Căn cứ Quyết số 2454/QĐ-BGDĐT ngày 21 tháng 7 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Chương trình bồi dưỡng giáo viên Trung học cơ sở dạy môn Khoa học tự nhiên.Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng mở lớp bồi dưỡng bồi dưỡng giáo viên Trung học cơ sở dạy môn Khoa học tự nhiên năm 2021, cụ thể:

Thông báo chiêu sinh lớp bồi dưỡng Nghiệp vụ sư phạm cho Giáo viên Tiểu học, THCS,THPT

 •   21/06/2021 10:43:00 PM
 •   Đã xem: 739
Căn cứ Thông tư số 11/2021/TT-BGDĐT ngày 05 tháng 4 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành chương trình và thực hiện bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp có nguyện vọng trở thành giáo viên tiểu học;Căn cứ Thông tư số 12/2021/TT-BGDĐT ngày 05 tháng 4 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành chương trình và thực hiện bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp có nguyện vọng trở thành giáo viên Trung học cơ sở (THCS), Trung học phổ thông (THPT);Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm giáo viên Tiểu học, THCS, THPT năm 2021, cụ thể:

Thông báo chiêu sinh lớp bồi dưỡng Nghiệp vụ sư phạm cho Giáo viên Tiểu học, THCS,THPT

 •   21/06/2021 10:45:00 PM
 •   Đã xem: 4691
Căn cứ Thông tư các số 11, 12/2021/TT-BGDĐT ngày 05 tháng 4 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành chương trình và thực hiện bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp có nguyện vọng trở thành giáo viên Tiểu học, Trung học cơ sở (THCS), Trung học phổ thông (THPT). Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm giáo viên Tiểu học, THCS, THPT năm 2021, cụ thể:

Thông báo mở lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên trong cơ sở giáo dục đại học

 •   21/10/2020 12:23:52 AM
 •   Đã xem: 408
Căn cứ Thông tư số 12/2013/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 4 năm 2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên trong cơ sở giáo dục đại học;
Thực hiện Quyết định số 3811/QĐ-BGDĐT ngày 01 tháng 9 năm 2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc giao nhiệm vụ cho Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên trong cơ sở giáo dục đại học;
Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên trong cơ sở giáo dục đại học, cụ thể:

Thông báo mở lớp Bồi dưỡng theo chuẩn chức danh nghề nghiệp Giảng viên cao cấp (hạng I)

 •   08/06/2020 05:29:44 AM
 •   Đã xem: 830
Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng tổ chức lớp bồi dưỡng theo chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên cao cấp (hạng I), cụ thể:

Thông báo mở lớp Bồi dưỡng theo chuẩn chức danh nghề nghiệp Giảng viên chính (hạng II)

 •   27/05/2020 12:30:22 AM
 •   Đã xem: 1061
Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng tổ chức lớp bồi dưỡng theo chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên chính (hạng II), cụ thể:

Thông báo tuyển sinh các lớp bồi dưỡng ngắn hạn năm 2020

 •   08/05/2020 10:55:00 PM
 •   Đã xem: 3649
Nhằm đáp ứng nhu cầu học tập của người học, trang bị thêm kiến thức, kỹ năng phục vụ công tác chuyên ngành cho các học viên có nhu cầu. Trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN tuyển sinh đào tạo và cấp chứng chỉ các khóa học ngắn hạn như sau

Thông báo tuyển sinh lớp Bồi dưỡng cho giáo viên phổ thông làm công tác tư vấn cho học sinh

 •   22/08/2018 11:48:06 PM
 •   Đã xem: 1038
Căn cứ Thông tư số 31/2017/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 12 năm 2017 của Bộ GD&ĐT hướng dẫn thực hiện công tác tư vấn tâm lý cho học sinh trường phổ thông;Căn cứ Quyết định số 1876/QĐ- BGDĐT ngày 21 tháng 5 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành chương trình bồi dưỡng năng lực tư vấn cho giáo viên phổ thông làm công tác tư vấn cho học sinh; Trên cơ sở kinh nghiệm và uy tín trong công tác đào tạo, bồi dưỡng, Nhà trường đã được Bộ giáo dục và Đào tạo cho phép bồi dưỡng cho giáo viên phổ thông làm công tác tư vấn cho học sinh tại Quyết định số 2815/QĐ-BGDĐT ngày 03 tháng 8 năm 2018;

Thông báo tuyển sinh lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Giảng viên chính (Hạng II)

 •   22/08/2018 08:54:36 PM
 •   Đã xem: 1006
Căn cứ Thông tư liên tịch số 36/2014/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 28 tháng 11 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo và Bộ Nội vụ về việc qui định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập; Thực hiện Quyết định số 2665/BGDĐT- NGCBQLGD ngày 22 tháng 6 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc giao nhiệm vụ bồi dưỡng theo chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập; Trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN tổ chức lớp bồi dưỡng theo chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên chính (hạng II), cụ thể:
Thông báo Đào tạo, thi và cấp chứng chỉ Ứng dụng công nghệ thông tin theo Thông tư 03/2014/TT-BTTTT (thay thế chứng chỉ Tin học ứng dụng A, B, C quốc gia)

Thông báo Đào tạo, thi và cấp chứng chỉ Ứng dụng công nghệ thông tin theo Thông tư 03/2014/TT-BTTTT (thay thế chứng chỉ Tin học ứng dụng A, B, C quốc gia)

 •   21/06/2018 04:39:39 AM
 •   Đã xem: 1146
Trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN, thông báo chiêu sinh ôn thi và cấp chứng chỉ “Ứng dụng Công nghệ thông tin”. Cụ thể như sau:
Thông báo tuyển sinh các khóa đào tạo ngắn hạn

Thông báo tuyển sinh các khóa đào tạo ngắn hạn

 •   21/06/2018 04:35:00 AM
 •   Đã xem: 1556
Nhằm đáp ứng nhu cầu học tập của người học, trang bị thêm kiến thức, kỹ năng phục vụ công tác chuyên ngành cho các học viên có nhu cầu. Trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN tuyển sinh đào tạo và cấp chứng chỉ các khóa học ngắn hạn như sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây