Thông báo chiêu sinh Nghiệp vụ sư phạm Giáo dục hòa nhập

Trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo giao nhiệm vụ tổ chức các lớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ Sư phạm Giáo dục hòa nhập tại Quyết định số 5205/QĐ-BGD&ĐT ngày 04/11/2016. Trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN thường xuyên mở lớp Nghiệp vụ Sư phạm Giáo dục hòa nhập

Chi tiết »