16/03/2016 | 10:47

Ngành đào tạo, chuẩn đầu ra, nơi làm việc

1. Khối ngành Đào tạo Giáo viên

TT

NGÀNH ĐÀO TẠO

TỔ HỢP XÉT TUYỂN

BẰNG TỐT NGHIỆP

CƠ HỘI VIỆC LÀM

1

Giáo dục Tiểu học

Toán - Văn – Anh

 

Cấp bằng cử nhân Sư phạm, hệ chính quy theo từng chuyên ngành, có cơ hội trở thành:

 

·   Giảng viên tại các Trường Đại học, Cao Đẳng, TCCN, các cơ sở dạy nghề trong cả nước

·   Giảng dạy ở các trường THPT, THCS, Tiểu học, Mầm non.

·   Tiếp tục học tập ở các bậc cao hơn.

2

Giáo dục Chính trị

Văn - Địa - Sử

(Toán- Văn – Anh)

 

3

Sư phạm Toán học

Toán - Lý – Hóa

(Toán - Lý – Anh)

 

4

Sư phạm Tin học

Toán - Lý – Hóa

(Toán - Lý – Anh)

 

5

Sư phạm Vật lý

Toán - Lý – Hóa

(Toán - Lý – Anh)

Cử nhân Sư phạm

6

Sư phạm Hoá học

Toán - Lý – Hóa

 

7

Sư phạm Sinh học

Toán – Hóa - Sinh

 

8

Sư phạm Ngữ văn

Văn – Sử - Địa

 

9

Sư phạm Lịch sử

Văn – Sử - Địa

 

10

Sư phạm Địa lý

Văn – Sử - Địa

 

11

Giáo dục Mầm non

Toán – Văn – Năng khiếu

 

12

Sư phạm Âm nhạc

Năng khiếu và Văn

 

2. Khối ngành Khoa học Sự sống và KH Tự nhiên

TT

NGÀNH ĐÀO TẠO

TỔ HỢP XÉT TUYỂN

BẰNG TỐT NGHIỆP

CƠ HỘI VIỆC LÀM

1

Công nghệ sinh học

Toán- Hóa -Sinh

Cử nhân Khoa học

- Quản lý chất lượng, kiểm nghiệm tại các đơn vị sản xuất trong các lĩnh vực Nông nghiệp, Dược liệu, Thực phẩm;

- Các cơ quan quản lý có liên quan đến sinh học và công nghệ sinh học;

- Nghiên cứu khoa học thuộc các lĩnh vực về khoa học sự ở các doanh nghiệp, viện nghiên cứu, các trung tâm;

- Giảng dạy tại các cơ sở giáo dục về Sinh học và Công nghệ sinh học

2

Vật lý học

Toán - Lý – Hóa

(Toán - Lý – Anh)

Cử nhân Khoa học

- Giảng dạy tại các cơ sở giáo dục.

- Các Viện, Trung tâm nghiên cứu khoa học liên quan đến Vật lý, kỹ thuật.

- Các công ty, nhà máy, xí nghiệp có liên quan đến lĩnh vực Vật lý và ứng dụng Vật lý. 

3

Hóa học

+ Hóa Dược

+ Phân tích môi trường

Toán - Lý – Hóa

(Toán - Hóa – Anh)

Cử nhân Khoa học

- Cơ quan quản lý, cơ sở điều trị, sản xuất, kinh doanh, kiểm tra giám sát chất lượng dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm, phân tích môi trường

 - Giảng dạy, nghiên cứu khoa học và quản lý trong các đơn vị đào tạo và nghiên cứu về y dược, môi trường.

4

Địa lý tự nhiên

Toán – Lý – Hóa

(Toán – Hóa – Sinh)

Cử nhân Khoa học

- Các Sở, Ban, Ngành về Tài nguyên Môi trường, các cơ quan quản lý tài nguyên và môi trường các cấp;

- Các công ty tư vấn môi trường, đơn vị khai thác tài nguyên, khoáng sản…

- Giảng dạy tại các cơ sở giáo dục tài nguyên môi trường.

5

Khoa học môi trường

Toán - Lý - Hóa

 

- Các khu chế xuất, khu công nghiệp, khu công nghệ cao, nhà máy, xí nghiệp, trang trại...

- Các sở ban ngành về môi trường, các cơ quan hoạch định chiến lược môi trường.

- Viện, các Trung tâm quản lý môi trường;

- Giảng dạy tại các cơ sở giáo dục về quản lý môi trường.

3. Khối ngành Toán, thống kê, máy tính và công nghệ thông tin

TT

NGÀNH ĐÀO TẠO

TỔ HỢP XÉT TUYỂN

BẰNG TỐT NGHIỆP

CƠ HỘI VIỆC LÀM

Toán ứng dụng

Toán - Lý – Hóa

(Toán - Lý – Anh)

Cử nhân Khoa học

- Công ty tài chính, công ty cần xử lý số liệu lớn, các viện thống kê, các bộ phận kế hoạch, tài chính, nghiên cứu thị trường.

- Giảng dạy tại các cơ sở giáo dục.

Công nghệ thông tin

Toán - Lý – Hóa

(Toán - Lý – Anh)

Cử nhân Khoa học

- Nghiên cứu viên tại các trung tâm, viện nghiên cứu về công nghệ thông tin.

- Chuyên viên tin học tại các cơ quan hành chính nhà nước, xí nghiệp.

- Giảng dạy tại các cơ sở giáo dục

4. Khối ngành Khoa xã hội, nhân văn, báo chí và môi trường

TT

NGÀNH ĐÀO TẠO

TỔ HỢP XÉT TUYỂN

BẰNG TỐT NGHIỆP

CƠ HỘI VIỆC LÀM

1

Việt Nam học

Văn - Địa - Sử

(Toán- Văn – Anh)

Cử nhân Khoa học

- Cơ quan văn hóa du lịch, ngoại giao, tổ chức quốc tế;

 - Giảng dạy và nghiên cứu khoa học tại các cơ sở giáo dục, trung tâm khoa học xã hội – nhân văn;

- Hướng dẫn viên du lịch

2

Lịch sử

Văn - Địa - Sử

(Toán- Văn – Anh)

Cử nhân Khoa học

- Trung tâm nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn; 

- Giảng dạy tại các cơ sở giáo dục; 

- Các tổ chức, cơ quan thuộc ngành văn hóa - thông tin, du lịch.

3

Văn học

Văn - Địa - Sử

(Toán- Văn – Anh)

Cử nhân Khoa học

- Cơ quan nghiên cứu phê bình văn học;

- Báo chí, truyền thông, xuất bản;

- Cơ quan văn hoá thông tin, bảo tàng, thư viện; 

- Cán bộ hoạt động phong trào tại các cơ quan hành chính sự nghiệp, các tổ chức xã hội.

4

Văn hoá học

Văn - Địa - Sử

(Toán- Văn – Anh)

Cử nhân Khoa học

- Trung tâm nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn; 

- Giảng dạy tại các cơ sở giáo dục; 

- Các tổ chức, cơ quan thuộc ngành văn hóa - thông tin, du lịch.

5

Tâm lý học

Văn - Địa - Sử

(Toán- Hóa –Sinh)

Cử nhân Khoa học

- Các dự án phát triển cộng đồng, các trung tâm nghiên cứu, ứng dụng tâm lý học, các tổ chức phi chính phủ;

- Tham vấn tâm lý, trị liệu tâm lý, tư vấn học đường, đào tạo kỹ năng, bác sĩ tâm lý tại các bệnh viện. 

6

Báo chí

Văn - Địa - Sử

(Toán- Văn – Anh)

Cử nhân Khoa học

- Phóng viên, biên tập viên; các công việc liên quan đến báo chí - truyền thông tại các cơ quan tổ chức.

7

Công tác xã hội

Văn - Địa - Sử

(Toán- Văn – Anh)

Cử nhân Khoa học

Các cơ sở nghiên cứu và đào tạo có liên quan đến công tác xã hội; các cơ sở và tổ chức xã hội (bệnh viện, trường học, các tổ chức phi chính phủ).

8

Quản lý tài nguyên và môi trường

Toán – Hóa - Sinh

Cử nhân Khoa học

- Nghiên cứu giảng dạy ở các cơ sở giáo dục;

- Các cơ quan quản lý nhà nước ngành tài nguyên và môi trường; các trung tâm quan trắc môi trường;

- Các công ty tư vấn, giám sát môi trường;

- Khu bảo tồn thiên nhiên, vườn quốc gia, các tổ chức phi chính phủ. 

9

Địa lý học

Văn - Địa - Sử

(Toán- Văn – Anh)

Cử nhân Khoa học

- Sở/Phòng Văn hóa Thể thao và Du lịch, Tài nguyên - Môi trường; Kế hoạch - Đầu tư; Ban quản lý các dự án đầu tư xúc tiến và phát triển du lịch;

- Các công ty, trung tâm du lịch; Các công ty lữ hành, khách sạn, các dự án bảo tồn và phát triển di tích văn hóa lịch sử.

Các thông tin liên quan