30/03/2016 | 8:22

Tên ngành đào tạo: Cử nhân Hóa học (Chemistry) (Chuyên ngành Phân tích – Môi trường) (Analysis - Environment Chemistry) Trình độ đào tạo: Đại học

Yêu cầu về kiến thức
 
Có kiến thức cơ bản về khoa học Mác - Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh, bao gồm các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Có kiến thức cơ bản về an ninh quốc phòng, rèn luyện thể chất; sẵn sàng tham gia bảo vệ Tổ quốc.
Có trình độ ngoại ngữ và tin học tương đương trình độ B.
Có kiến thức cơ bản và chuyên sâu về lĩnh vực hoá học phân tích - môi trường, đáp ứng tốt yêu cầu công việc sau khi tốt nghiệp và tiếp tục học lên các bậc học cao hơn.
Có khả năng nghiên cứu hóa học.
 
Yêu cầu về kỹ năng 
 
Có kỹ năng vận dụng kiến thức để giải thích các hiện tượng hóa học trong tự nhiên, trong đời sống và ứng dụng hóa học trong kỹ thuật.
Có kỹ năng thực hành, vận hành tốt các công cụ, thiết bị thí nghiệm hóa học thông dụng, hóa học phân tích, đáp ứng tốt yêu cầu nghề nghiệp có liên quan.
Có kỹ năng tự học suốt đời, làm việc độc lập và làm việc hợp tác theo nhóm.
 
Yêu cầu về thái độ
 
Có ý thức trách nhiệm công dân, có phẩm chất chính trị, đạo đức, tác phong phù hợp với chuẩn xã hội và pháp luật, tận tụy trong công việc.
Có phương pháp làm việc và tư duy khoa học, biết giải quyết tốt các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn nghề nghiệp và xã hội.
Có tinh thần học hỏi, có ý chí không ngừng nâng cao kiến thức và rèn luyện bản thân, sẵn sàng hợp tác với cộng đồng.
 
Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp
 
Có thể làm những công việc có liên quan đến lĩnh vực hóa học phân tích – môi trường tại các cơ sở phù hợp với chuyên môn đào tạo trong cả nước.
Có thể làm công tác giảng dạy hóa học tại các trường phổ thông, các trường trung cấp chuyên nghiệp, các trường đại học và cao đẳng trong cả nước nếu đáp ứng đầy đủ những yêu cầu về trình độ, năng lực và được bổ sung thêm kiến thức về nghiệp vụ sư phạm.
Có thể làm công tác nghiên cứu tại các trung tâm, viện nghiên cứu hóa học.
Có thể làm chuyên viên và quản lý tại các bộ phận ở các trường học, các cơ sở quản lý giáo dục, các cơ sở sản xuất, kinh doanh phù hợp với chuyên môn.
 
Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường
 
Có năng lực học tập suốt đời, đảm bảo kiến thức về chuyên môn và nghiệp vụ để học lên bậc thạc sĩ, tiến sĩ thuộc các chuyên ngành thuộc lĩnh vực hóa học phân tích – môi trường ở trong và ngoài nước.
Có thể thực hiện được các đề tài nghiên cứu hóa học phân tích - môi trường ở các cấp khác nhau.
 
Các chương trình, tài liệu, chuẩn quốc tế mà trường tham khảo
 
Chương trình khung các ngành đào tạo do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
Chương trình đào tạo của các trường đại học khác.
Văn bản hướng dẫn xây dựng chuẩn đầu ra của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Các thông tin liên quan