03/04/2018 | 15:33

Kênh thông tin Tư vấn Xét tuyển

1. Đọc thông tin trên website, email hoặc like các trang mạng xã hội: 

a. Website: http://tuyensinh.ued.udn.vn

b. Facebook: https://www.facebook.com/ueddn

c. Email: tuyensinh.dhsp.dhdn@gmail.com

2. Tổng đài tư vấn:    0898.204.204

TT

KHOA

NGÀNH ĐÀO TẠO

SỐ MÁY LẺ

1

Toán học

- Toán ứng dụng

- Sư phạm Toán

101

2

Tin học

- Cử nhân Công nghệ thông tin

- Cử nhân Công nghệ thông tin CLC

- Sư phạm Tin học

102

3

Vật lý

- Vật lý học

- Sư phạm Vật lý

103

4

Hóa học

- Hóa dược

- Hóa dược CLC

- Hóa phân tích môi trường

- Khoa học môi trường

- Sư phạm Hóa học

104

5

Sinh – Môi trường

- Quản lý tài nguyên & môi trường

- Quản lý tài nguyên & môi trường CLC

- Công nghệ sinh học

- Sư phạm Sinh học

105

6

Ngữ Văn

- Báo chí

- Báo chí CLC

- Văn hóa học

- Văn học

- Sư phạm Ngữ Văn

106

7

Địa lý

- Địa lý học

- Sư phạm Địa lý

107

8

Lịch Sử

- Lịch sử

- Việt Nam học

- Việt Nam học CLC

- Sư phạm Lịch Sử

108

9

Tâm lý giáo dục

- Tâm lý học

- Tâm lý học CLC\

- Công tác xã hội

109

10

Giáo dục chính trị

 - Giáo dục chính trị

 - Sư phạm Âm nhạc

110

11

Giáo dục Tiểu học

      Giáo dục Tiểu học

111

12

Giáo dục Mầm non

      Giáo dục Mầm non

112

13

Tư vấn chung

(Qui chế, phương thức xét tuyển, chế độ chính sách, ưu tiên….)

113

114 

115

Các thông tin liên quan