03/04/2018 | 15:41

Điểm chuẩn Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng các năm

TT

NGÀNH ĐÀO TẠO

Điểm chuẩn 2015

Điểm chuẩn 2016

Điểm chuẩn 2017

1

Toán ứng dụng:   
1. Toán ứng dụng
2. Toán ứng dụng (Tăng cường Tiếng Anh)

18.75

 

16

 

15,5

2

Công nghệ thông tin

20.75

 

19

 

17,75

3

Công nghệ thông tin (CLC)

 -

 

16.5

 

16,5

4

Công nghệ sinh học

18.75

 

18

 

16,0

5

Vật lý học

18.5

 

16

 

15,75

6

Hóa học, gồm các chuyên ngành:
1. Hóa Dược;
2. Hóa Dược (
Tăng cường Tiếng Anh);
3. Hóa phân tích môi trường

19

 

16.25

 

 

15,5

7

Địa lý tự nhiên (Địa lý tài nguyên & môi trường)

17.25

 

16.25

 

-

8

Khoa học môi trường

19

 

16

 

15,75

9

Quản lý tài nguyên và môi trường

18.25

 

16

 

15,5

10

Việt Nam học

19.25

 

17

 

16,75

11

Lịch sử

17

16

16,25

12

Văn học

18

 

16

 

15,5

13

Văn hoá học

17.5

 

16

 

15,5

14

Tâm lý học

18.75

 

17

 

16,75

15

Địa lý học (Địa lý du lịch)

17.5

 

16

 

16,75

16

Báo chí

20.25

 

18.5

 

18,25

17

Công tác xã hội

18.25

 

16

 

16,75

 

Giáo dục Tiểu học

21

19

22,0

19

Giáo dục Chính trị

18.75

17

24,0

20

Sư phạm Toán học

24.25

22.5

24,25

21

Sư phạm Tin học

20.25

17.25

15,75

22

Sư phạm Vật lý

23

20.75

21,5

23

Sư phạm Hoá học

23.25

20.75

22,0

24

Sư phạm Sinh học

21

20.25

17,5

25

Sư phạm Ngữ văn

23.75

18.5

23,5

26

Sư phạm Lịch sử

21.25

16

22,25

27

Sư phạm Địa lý

22

16.75

21,5

28

Giáo dục Mầm non

21.75

19.75

21,5

29

Sư phạm Âm nhạc

 

 30.5

 

21,75

Các thông tin liên quan