TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC

Trường Đại học Sư phạm, ĐHĐN thường xuyên tổ chức tuyển sinh sau đại học với các chương trình đào tạo sau:

Chương trình đào tạo Tiến sĩ

1. Ngành đào tạo: có 02 ngành

2. Thời gian đào tạo: 03 - 04 năm

3. Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển

Chương trình đào tạo Thạc sĩ

1. Ngành đào tạo: có 16 ngành

2. Thời gian đào tạo: 1,5 - 02 năm

3. Hình thức tuyển sinh: Thi tuyển

Xem thêm